Storiet e Komunitetit


Nga viti 2001, Community Building Mitrovica ka zbatuar projekte të ndryshme me qëllim të fuqizimit të komuniteteve që jetojnë në rajonin e Mitrovicës, me mision për të tejkaluar ndarjen përmes nxitjes dhe lehtësimit të dialogut ndëretnik dhe krijimin e një mjedisi më të sigurt. Ne në CBM angazhohemi, mbështesim dhe e zhvillojmë komunitetin tonë.

Këto storie prezantojnë një pjesë të ndikimit të punës së CBM-it


*

*


/

/